“ORTAKLIK YOLUYLA SUÇUN ÖNLENMESİ” 3. EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Ortaklık Yoluyla Suçun Önlenmesi” 3. Eğiticilerin Eğitimi Semineri yerel güvenlik komisyonlarının etkin bir şekilde çalışması ve yerel güvenlik planlarının hazırlanmasıyla ilgili eğiticiler ve operasyonel sekreterya üyelerine gerekli bilgi ve beceriyi sağlamak için düzenlendi.

Seminer merkezde görev yapan polis, jandarma ve sahil güvenlik temsilcilerinden oluşan 23 katılımcıyla 26-27 Ocak tarihlerinde Holiday Inn Otel’de gerçekleştirildi. Eğitimle, merkezde görev yapan temsilcilerini program detayları ve proje bittikten sonra da sivil gözetim konusunda bilgilerinin yaymaları konusunda bilgilendirmeyi amaçlandı.

Suç ve önleme üzerine temel kavramlar gündemdeydi

Seminerde uluslararası ve yerel uzmanlar katılımcılara geniş bilgi verdiler ve deneyimlerini paylaştılar. Katılımcılara, suç teorileri, suç bilimi, suçun nedenleri ile ilgili temel kavramlar, suçun nedenlerinin değerlendirilmesi, suçun nedenlerinin karşılaştırmalı bir şekilde yerel analizi ve Türkiye’de suçun nedenleri konularında bilgi verildi. Bu konuların yanında eğitimde suç ve suçu önleme teknikleri ve ilgili taraflarla işbirliğinde bulunarak suçun önlenmesine odaklanıldı.

Ulusal ve uluslararası örnekler sunuldu

Katılımcılar ayrıca suç önlemenin bilişsel davranışsal boyutu, sosyal ve psikolojik önleme, ulusal ve uluslararası bağlamda etkin suç önleme programları konularında bilgilendirildiler.

Anlama ve analiz çok önemli

İki gün süren seminerin sonucunda, suçun nedenleri, suç önleme teknikleri, bilişsel suç önleme, suça karşılık vermenin etkinliğinin değerlendirilmesi konularının anlaşılması ve analiz edilmesinin yerel güvenlik komisyonlarının daha etkin çalışması ve yerel güvenlik planlarının ortaklık yoluyla daha iyi hazırlanmasında çok büyük öneme sahip olduğu açıklık kazandı.