Proje Bilgileri

İÇ GÜVENLİK KURUMLARININ SİVİL GÖZETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ-III. AŞAMA

Proje Adı:

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi (Aşama III)

Proje Bütçesi:

5.400.00,00 EUR

Proje Süresi:

21.12.2018- 21.12.2020

Proje Finansmanı:

Proje Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilmektedir.

Ana Faydalanıcı Kurum:

İçişleri Bakanlığı, İl İdaresi Genel Müdürlüğü

Eş Faydalanıcı Kurum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Hedef Kitle:

İller İdaresi Genel Müdürlüğü de dâhil olmak üzere İçişleri Bakanlığı, güvenlik kuvvetleri (Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Jandarma ) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi

Nihai Faydalanıcılar:

Türk halkı, Kolluk kuvvetleri (Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı), Yerel Yönetimler ve ilgili STK’lar

Sivil Gözetim Nedir ve Neden Gereklidir?

Sivil gözetim, güvenliği sağlayan ve yasaları uygulayan kurumların faaliyetlerinin sivil yöneticiler ve toplum tarafından belirlenebilmesini ve şekillendirilmesini sağlar. Bu belirlemenin içinde haberdar olma, değerlendirme, inceleme, denetleme ve soruşturma gibi farklı süreçler yer alır.

Sivil gözetim, bireylerin gündelik yaşamlarını doğrudan etkileyen güvenlik politikalarının yapılması ve uygulanması süreçlerine vatandaşların aktif şekilde katılmasına ve sivil yöneticilerin toplumun beklenti ve taleplerine uygun bir yönetim sergilemesine imkan tanır. Bu nedenle, demokratik ilke ve değerler, hukukun üstünlüğü, temel hakların güvence altına alınması ve insan haklarının korunması gibi gelişmiş ülkeler için olmazsa olmaz niteliklere ulaşmada sivil gözetim uygulamalarının son derece kritik bir rolü ve işlevi vardır.

İç Güvenlik Kurumlarının Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi Nedir?

 

Proje, Sivil Gözetim Aşama I ve II’den elde edilen başarılar ve kazanımlar ışığında geliştirilmiştir. Faaliyetlerin çoğu Sivil Gözetim Aşaması II kapsamında gerçekleştirilen ve sivil gözetimi daha da ilerletmek ve etkiyi artırmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetleri tamamlar. 2008-2010 yılları arasında İçişleri Bakanlığı ve UNDP tarafından ortaklaşa uygulanan İç Güvenlik Sektörü Aşama I. Aşama Projesi, İçişleri Bakanlığı’nın sivil gözetim kavramı konusundaki farkındalığını arttırmayı amaçlamıştır. Mevcut fazın kavramsal aşaması olarak düşünülebilecek olan bu Proje aynı zamanda İçişleri Bakanlığındaki AB standartları ile arasındaki boşlukları da değerlendirmiş ve “İGK’ların yerel yönetişimi” kavramını geliştirmiştir. Projenin 2012-2014 döneminde uygulanan ikinci aşaması, İçişleri Bakanlığının strateji geliştirme ve İGK’ların gözetimi için en iyi mekanizmalarla ilgili olarak merkezi düzeyde kapasitesini arttırmıştır. Ayrıca 9 ilçede “ilçeye özel” bir yerel yönetim modeli uygulanmıştır. Bu iki aşamanın sonuçlarına dayanarak, Projenin üçüncü aşaması, Aşama I ve II sonuçlarını kurumsal değişimler açısından derinleştirecek ve Türkiye’nin çoğu ilinde pilot yerel kurulları uygulamaya koyacaktır. Bakanlık merkezinde bu kurulların koordinasyonu için yeni bir birim oluşturulması ile TBMM’nin demokratik gözetiminin daha etkin hale getirilmesi gibi çok boyutlu temel faaliyet alanları bulunmaktadır.

Proje ile, daha nitelikli, toplumun özellikle kırılgan ve dezavantajlı kesimlerinin ihtiyaç, talep ve beklentilerini hassasiyetle dikkate alan, yalnızca güvenlik değil güven de sağlayan çift-taraflı bir güvenlik yönetim modeli oluşturulacaktır. Bunun için katılımcı bir yaklaşım esas alınmakta, güvenlik anlayışını hukukun ve adalet mekanizmasının en önemli ve olmazsa olmaz halkası olarak konumlandırmaktadır. Temel hakların ve hukukun korunması, demokratik ilke ve değerlerin hakim kılınarak daha nitelikli bir toplum yapısına ulaşılması ana hedeflerdendir.

Projenin bu aşamasında, yerel düzeyde yapılacak bilinç arttırma ve farkındalık çalışmalarıyla projenin içeriği etkin şekilde anlatılacak ve böylelikle toplumsal kabul arttırılarak güven-temelli bir devlet-toplum ilişkisi oluşturulacaktır.

Proje’nin genel hedefi, iyi yönetişim ilkelerine ve insan odaklı güvenlik ve toplumsal asayiş anlayışına dayalı, sivil ve demokratik bir iç güvenlik gözetimi sistemine geçişi sağlamaktır.

Proje’nin özel hedefi iç güvenlik kuvvetlerinin sivil ve demokratik gözetiminin kurumsallaşmasını sağlamak ve vatandaş odaklı katılımcı planlama ve uygulamaların AB müktesebatı ve en iyi uluslararası uygulamalara uygun olarak bu sürece dâhil edilmesidir.

Projenin Temel Amaçları

 • İç güvenlik kurumlarının (İGK) hesap verebilir ve şeffaf biçimde faaliyet göstermesi için yasal çerçevenin AB standartları ve uluslararası standartlar tarafından sunulan sivil ve demokratik gözetim ve hesap verebilirlik ilkeleri ve en iyi uygulamalar ışığında geliştirilmesi;
 • Türkiye’deki iç güvenlik kuvvetlerinin gözetimi için beş yıllık organizasyonel strateji
 • İçişleri Bakanlığı tarafından İGK’lerin değerlendirilmesinde tutarlılık sağlayacak Spesifik, Ölçülebilir, Kabul edilebilir, Gerçekçi ve Zamana Bağlı (SMART) göstergelere dayalı performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi;
 • Ulusal Suç Önleme Ofisi için yasal çerçevenin AB standartları ve uygulamalarına uygunluk analizi temel alınarak geliştirilmesi;
 • Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının seçilen 10 il/ilçede kurulması;
 • İçişleri Bakanlığı ve İGK’den 500 profesyonel personele İGK’nin sivil/demokratik gözetimi ve vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri konularında eğitim programları sunulması;
 • İGK’ye yönelik etkin ve tam işleyen Meclis gözetimi stratejisinin geliştirilmesi;
 • Halk, sivil toplum ve yerel basının sivil ve demokratik gözetim konusundaki farkındalığının artırılması;
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) müfredatının, sivil ve demokratik gözetim konuları açısından iyileştirilmesi.

Proje Bileşenleri

 • Bileşen A: Yasal ve Kurumsal Çerçeve
 • Bileşen B: Meclis Gözetimi
 • Bileşen C: Pilot Güvenlik Yönetişim Yapılarının Yaygınlaştırılması
 • Bileşen D: Bireysel ve Kurumsal Kapasite
bakanlik-logo
undp-logo

Sorumluluk Reddi

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca UNDP Türkiye sorumluluğundadır ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

 

X