Proje Bileşenleri

Projenin III. Aşaması dört bileşenden oluşuyor:

  • Bileşen A:
  • Bileşen B:
  • Bileşen C:
  • Bileşen D:

Yasal ve Kurumsal Çerçeve

A Bileşeni kapsamında,  AB ve uluslararası standartlar ile en iyi uygulamaların sağladığı sivil/demokratik gözetim ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda polis ve jandarma ile ilgili temel yasalar gözden geçirilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin müfredatı geliştirilecek. Ayrıca bu bileşen altında, İçişleri Bakanlığı performans değerlendirme sistemi güçlendirilecek ve Ulusal Suç Önleme Ofisi kurulması için gerekli altyapı çalışmaları yapılacak.  Ulusal düzeyde suç önleme ve güvenlik planlarının hazırlanmasına yönelik Ulusal Strateji ve Türkiye’deki iç güvenlik kuvvetlerinin gözetimi için beş yıllık organizasyonel strateji hazırlanacak.

Faaliyetler

A.1. Polis ve Jandarma Temel Kanunların gözden geçirilmesi

A.1.1. İlgili kanunlar için masa-başı incelemesi

A.1.2. İki günlük çalıştaylar düzenlenmesi (50 kişilik)

A.1.3. Yasal boşluk/uygunluk analiz raporu hazırlanması

 

A.2. Performans Değerlendirme Siteminin İyileştirilmesi

A.2.1. AB ülkelerindeki iyi uygulamalar masa-başı incelemesi

A.2.2. Seçilen AB ülkelerine teknik Çalışma Ziyareti

A.2.3. Karşılaştırmalı değerlendirme raporu oluşturulması

A.2.4. Boşluk analiz raporu hazırlanması

A.2.5. Kapsamlı bir öneriler raporu hazırlanması

A.2.6. Rapor çıktılarını tartışmak için bir çalıştay düzenlenmesi

 

A.3. “Ulusal Suç Önleme Ofisi” (USÖO) için taslak yasal çerçeve hazırlanması

A.3.1. Ankara’da YÖGK’lar ve USÖO’lerin yapısını tartışmak için çalıştaylar (5*2 gün)

A.3.2. USÖO’a dair yasal çerçeve taslağı için tavsiyelerin MHK tarafından geliştirilmesi

A.3.3. Önerileri tartışmak için çalıştaylar düzenlenmesi (5*2 gün)

A.3.4. Seçilen AB ülkelerine teknik Çalışma Ziyareti

A.3.5. USÖO’a dair taslak yasal çerçeve için önerilere son şeklinin verilmesi

 

A.4. Suç Önleme ve Güvenlik Planlarının Hazırlanmasına Yönelik Ulusal Strateji’nin geliştirilmesi

A.4.1. Suç Önleme ve Sivil Gözetim Stratejisi taslağığının hazırlanması

A.4.2. Taslak Stratejiyi tartışmak için çalıştaylar  düzenlenmesi (5*2 gün)

A.4.3. Stratejinin son haline getirilip İçişleri Bakanlığı’na sunulması

 

A.5. Yeni Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) için teknik ve kapasite geliştirme desteğinin sağlanması

A.5.1. İç Güvenlik Kurumu (İGK) Akademileri için diğer ülkelere dair masa-başı incelemesi yapılması

A.5.2. Seçilen 2 AB ülkesine Teknik Çalışma Ziyareti

A.5.3. AB ülkelerindeki İGK Akademileri ile karşılaştırmalı degjutjfarkıda mosnğerlendirme raporu

A.5.4. Eğitim sisteminin ihtiyaç analinizin yapılması

A.5.5. Ankara’da danışma toplantıları (5*2 gün)

A.5.6. Müfredat geliştirme komitesinin kurulması (MGK)

A.5.7. JSGA müfredatının incelenmesi

A.5.7.1. JSGA müfredatı ile ilgili danışma toplantıları (10*2 Gün)

A.5.7.2. Taslak modül geliştirilip deneme eğitimi düzenlenmesi

A.5.7.3. Modülün tamamlanıp JSGA’nın onayına sunulması

A.5.7.4. Modülü uygulayacaklar için eğitimler düzenlenmesi (5*1 hafta)

A.5.8. Ankara’da deneyim paylaşım toplantısı (2*1 gün)

A.5.9. Eğitim Yönetim Sistemi kurulması

A.5.9.1. Taslak eğitim yönetim sistemi hazırlanması

A.5.9.2. Ankara’da danışma toplantıları düzenlenmesi (5*2 Gün)

A.5.9.3. Eğitim Yönetim Sistemi’nın son haline getirilmesi

 

A.6. Beş-yıllık organizasyonel strateji hazırlanması

A.6.1. Taslak strateji hazırlanması

A.6.2. Stratejiyi tartışmak için çalıştaylar (2*2 gün)

A.6.3. Stratejinin son haline getirilip İçişleri Bakanlığı’na sunulması

Meclis Gözetimi

Proje’nin III. Aşaması, iç güvenlik kurumlarına özgü gözetim mekanizmalarının yeniden tanımlanmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) destekliyor. Proje’nin II. Aşaması, iç güvenlik kurumlarının Meclis denetimi için farklı araçları analiz etmişti. Ancak şu anda, 2019’dan itibaren uygulamaya giren Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği değişikliklere dayalı olarak ihtiyaçların gözden geçirilmesine ihtiyaç bulunuyor. Böylelikle bu bileşen altında, iç güvenlik kurumlarının etkin gözetimi ile suç önleme ve güvenlik planlarındaki bakış açısını geliştirmek üzere TBMM için strateji tasarlanacak.

Faaliyetler

B.1. Meclis gözetimi değerlendirmesinin güncellenmesi

B.1.1. Ankara’da danışma toplantıları (2*2 gün)

B.1.2. Detaylı bir değerlendirme ve politika önerileri raporu taslağı hazırlanması

B.1.3. Taslağın konuşulması için Ankara’da çalıştaylar düzenlenmesi (2*2 gün)

B.1.4. Raporun tamamlanıp TBMM’ye sunulması

B.2. IGK’nın etkin gözetimi için değişiklikler öneren bir strateji hazırlanması

B.2.1. Meclis komisyonlarının organizasyonel yapısını tartışmak için çalıştaylar düzenlenmesi (4*2 gün)

B.2.2. Çalıştay bulgularına dayanan önerilerin sunulması

B.2.3. Meclis gözetim mekanizmaları için teknik eğitim programları düzenlenmesi (3*2 gün)

B.2.4. İGK üzerindeki meclis gözetiminin artırılması için strateji hazırlanması

Pilot Güvenlik Yönetişim Yapılarının Yaygınlaştırılması

C Bileşeni kapsamında, Projenin önceki aşamalarında 9 pilot ilçede kurulan Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının (YÖGK) yaygınlaştırılması ve kurumsallaştırılması sağlanacak. Bu bağlamda, Projenin III. aşamasında 10 yeni Kurul kurulacak ve önceki aşamalarda kurulmuş olanlarla beraber toplamda 19 Yerel Kurul aktif hale getirilecek. Kurullar, suç önleme konusunda sivil toplumun beklentilerini ve katkılarını almak, kurumsal koordinasyonu güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla Türkiye’ye özgü tasarlanmış yapılar olarak yerelde suç ve kabahatleri önlemek üzere 3 yıllık stratejik plan hazırlayacak ve uygulayacak.

Faaliyetler

C.1 Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları için Strateji ve Uygulama Planı hazırlanması

C.1.1. YÖGK’lerin işleyişinin analiz edilmesi

C.1.2. Analizin sonuçlarının paylaşılması için çalıştaylar düzenlenmesi (5*2 gün)

C.1.3. 10 yeni YÖGK için strateji hazırlanması

 

C.2. Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının ulusal düzeyde kurulması

C.2.1. 10 yeni il/ilçenin seçilmesi için kriterlerin belirlenmesi

C.2.2. YÖGK üyerinin seçilmesi için kriterlerin belirlenmesi

C.2.3. Detayalı bir çalışma ile yol haritası çıkarılması

C.2.3.1. Pilot il/ilçelerde yarı-yapılandırılmış toplantılar düzenlenmesi

C.2.3.2. Seçilen pilot il/ilçelerde çalıştaylar düzenlemesi (10*2 gün)

C.2.3.3. Pilot il/ilçelerdeki YÖGK için yol haritası çıkarılması

C.2.4. 10 YÖGK için teknik destek sağlanması

C.2.4.1. 10 pilot il/ilçede danışma toplantıları düzenlenmesi (3*2 gün)

C.2.4.2. 10 pilot il/ilçede iyi uygulama çalıştayları düzenlenmesi (10*2 gün)

C.2.4.3. Deneyim ve bilgi paylaşımı çalıştayları düzenlenmesi (10*1 gün)

C.2.4.4. Seçilen AB ülkesine Teknik Ziyaret

C.2.4.5. Yerel Güvenlik Eylem Planı yayınlanması

 

Bireysel ve Kurumsal Kapasite

D Bileşeni, vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri kavramı ve Türkiye’de Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının sivil ve demokratik gözetimi uygulamaları amacıyla sivil makamların (kaymakamlar ve valiler/vali yardımcıları) ve vatandaşların farkındalığını artırmayı hedefliyor. Projenin daha önceki aşamalarında elde edilen sonuçlara dayalı olarak, YÖGK’ların sivil ve demokratik gözetim vizyonu ve vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri hakkında bilgi ve anlayışlarını derinleştirmek amacıyla, valiler, vali yardımcıları ve kaymakamların kapasitelerini artırmak üzere büyük çaplı kapasite geliştirme programları uygulanacak.

Faaliyetler

D.1. YÖGK için eğitim modülü geliştirilip uygulanması

D.1.1. Suç önleme konusunda eğitim modülü geliştirilmesi

D.1.2. Eğitim modüllerinin eğitimlerde uygulanması (6*2 gün, 500 kişi)

D.2. Farkındalık yükseltme programlarının geliştirilip periyodik olarak uygulanması

D.2.1. Ulusal düzeyde bir anket uygulanması

D.2.2. Sivil Toplum ve Medya’ya yönelik eğitim modülü geliştirilmesi

D.2.3. Sivil Toplum ve Medya’ya yönelik eğitimler verilmesi (10*2 gün, 300 kişi)

D.2.4. Farkındalık yükseltme programı için uygulama stratejisi geliştirilmesi

D.3. Eğitim programlarının değerlendirilip güncellenmesi

D.3.1. Kaymakamlık eğitim müfredatının gözden geçirilmesi

D.3.2. Eğitim müfredatındaki eksiklikleri ve olumlu yönleri tespit için çalıştaylar düzenlenmesi (3*2 gün)

D.3.3. Müfredatın iyileştirilmesi için ihtiyaç analizi ve değerlendirme ve öneriler raporu hazırlanması

bakanlik-logo
undp-logo

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca UNDP Türkiye sorumluluğundadır ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

X